Gewoonweg Wandelen 
 

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - INLEIDENDE BEPALING

Artikel 1, lid 1

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Gewoonweg Wandelen zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door Gewoonweg Wandelen van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
1. vervoer
2. verblijf
3. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt

b. reiziger;
- de wederpartij van Gewoonweg Wandelen
- degene aan wie overeenkomstig "Artikel 9 - In de plaatsstelling" van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot Gewoonweg Wandelen is overgedragen.

Artikel 1, lid 2
Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten van Gewoonweg Wandelen.

ARTIKEL 2 - INFORMATIE DOOR DE REIZIGER

Artikel 2, lid 1
De reiziger verstrekt Gewoonweg Wandelen uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent zichzelf en de door hem/haar aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 2, lid 2
De reiziger dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijk en geestelijke toestand van de reiziger(s) (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico's voor de reiziger dan wel andere reizigers of bezittingen van derden. De reiziger is zich ervan bewust dat de vervoerder hem/haar het recht op verder vervoer kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt te zijn of niet wordt verstrekt. Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Het is de reiziger bekend dat de vervoerder zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij het ontbreken van die verklaring de reiziger het recht op vervoer te ontzeggen.

ARTIKEL 3 - TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 3, lid 1

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Gewoonweg Wandelen door middel van het invullen, ondertekenen en retourneren van het boekingsformulier. Gewoonweg Wandelen zal de boeking definitief maken en de reiziger een boekingsbevestiging / factuur doen toekomen.

Artikel 3, lid 2
Het aanbod van Gewoonweg Wandelen is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk te geschieden onder opgaaf van redenen. 

Artikel 3, lid 3
Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (ook betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Gewoonweg Wandelen anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk.

Artikel 3, lid 4
De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website of in de toegezonden informatie. Fouten en vergissingen in de publicatie binden Gewoonweg Wandelen niet.

Artikel 3, lid 5
Indien, bij reizen waarin vervoer is inbegrepen, de reisduur in de publicatie is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen gerekend. Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.

ARTIKEL 4 - BETALING

Artikel 4, lid 1
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 25% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan, met een minimum van € 250,- per persoon. In bepaalde gevallen zal een hogere aanbetaling gevraagd worden, enkele buitenlandse agenten vragen een aanbetaling van 50% of een volledige betaling, je wordt hierover bij boeking geïnformeerd.
Vliegtickets inclusief luchthavenbelastingen, treintickets en ferrytickets dienen na ontvangst van de factuur per omgaande volledig betaald te worden.

Artikel 4, lid 2
Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Gewoonweg Wandelen.
Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij/zij wordt daar door Gewoonweg Wandelen per e-mail op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen te voldoen. Indien betaling dan ook uitblijft, wordt de overeenkomst ontbonden op de dag van verzuim. Gewoonweg Wandelen heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

Artikel 4, lid 3
Indien de overeenkomst binnen zes weken voor de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 4, lid 4
De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Gewoonweg Wandelen heeft voldaan is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij/zij gehouden tot vergoeding van door Gewoonweg Wandelen gemaakte incassokosten.

ARTIKEL 5 - REISSOM

Artikel 5, lid 1
De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 5, lid 2
De gepubliceerd reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze Gewoonweg Wandelen bekend waren ten tijde van publicatie ervan.

Artikel 5, lid 3
Zolang de reissom niet is voldaan, heeft Gewoonweg Wandelen het recht om voor aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten en de verschuldigde heffingen. Gewoonweg Wandelen zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

Artikel 5, lid 4
Na tijdige betaling van de gehele reissom zal Gewoonweg Wandelen gedurende het tijdvak vanaf zes weken voor de dag van vertrek de reissom niet wijzigen.

Artikel 5, lid 5
De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in Artikel 5, lid 4 af te wijzen. Hij/zij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft Gewoonweg Wandelen het recht de overeenkomst op te zeggen.

ARTIKEL 6 - REISBESCHEIDEN

Artikel 6, lid 1
De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet van Gewoonweg Wandelen kan worden gevergd.

Artikel 6, lid 2
Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek geeft Gewoonweg Wandelen aan wanneer en op welke wijze de reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.

ARTIKEL 7 - REISDOCUMENTEN

Artikel 7, lid 1
Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar rekening.

Artikel 7, lid 2
De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of waar toegestaan, een toeristenkaart, geldig rijbewijs en een groene kaart. Indien er een tweede bestuurder is, dient ook dit rijbewijs te worden meegenomen.

ARTIKEL 8 - WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

Artikel 8, lid 1
De reiziger kan tot zes weken voor vertrek verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. Gewoonweg Wandelen zal deze wijzigingen voor zover mogelijk aanbrengen en in dat geval schriftelijk bevestigen. De wijzigingskosten bedragen € 25,- per wijziging per reiziger, vermeerderd met alle extra communicatiekosten die gemaakt moeten worden.

Artikel 8, lid 2
Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is Artikel 10 - Annulering door de reiziger van toepassing.

Artikel 8, lid 3
Vanaf zes weken voor de dag van vertrek zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn.

ARTIKEL 9 - IN DE PLAATSSTELLING

Artikel 9, lid 1
Tot 21 dagen voor de dag van vertrek kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
a. de in-de-plaatsstelling wordt schriftelijk (per e-mail of per post) meegedeeld aan Gewoonweg Wandelen; en
b. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
c. mits de luchtvaartmaatschappij een naamswijziging accepteert; en
d. de voorwaarden van de bij uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

Artikel 9, lid 2
De aanmelder, de reiziger en degene die hem/haar vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Gewoonweg Wandelen voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in Artikel 8, lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

ARTIKEL 10 - ANNULERING DOOR DE REIZIGER

Artikel 10, lid 1
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, worden voor iedere reiziger annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringskosten voor vliegtickets zijn 100%. Bij boeking van trein- en/of ferrytickets wordt u bij boeking geïnformeerd over eventuele afwijkende annuleringskosten.

Voor de rest zijn de annuleringskosten als volgt:
a. bij annulering tot 56 dagen (exclusief) vóór de dag van vertrek: 25% van de reissom met een minimum van € 250,- per persoon;
b. bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) en de 28ste dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) en de 15de dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom;
d. bij annulering vanaf de 15de dag (inclusief) vóór de dag van vertrek: 100% van de reissom.

Het kan voorkomen dat er andere annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn, doordat de buitenlandse agenten afwijkende voorwaarden hanteren. Je wordt hierover bij boeking geïnformeerd.

Artikel 10, lid 2
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is Artikel 9 - In de plaatsstelling van toepassing.

Artikel 10, lid 3
Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen van maandag t/m vrijdag en tijdens kantoortijden tussen 10.00 en 17.00 uur. Annuleringen buiten deze tijden worden op de eerstvolgende werkdag verricht.

ARTIKEL 11 - WIJZIGING EVENTUEEL GEVOLGD DOOR OPZEGGING DOOR GEWOONWEG WANDELEN

Artikel 11, lid 1
Gewoonweg Wandelen heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen of te annuleren wegens gewichtige omstandigheden. Gewoonweg Wandelen zal dan een wijzigingsvoorstel voorleggen. 

Artikel 11, lid 2
Het alternatieve aanbod zal minstens gelijkwaardig zijn waarbij het oorspronkelijke karakter van de reis zoveel mogelijk in stand zal worden gehouden.

ARTIKEL 12 - AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

Artikel 12, lid 1
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is Gewoonweg Wandelen verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Gewoonweg Wandelen is toe te rekenen noch aan de agent, noch aan de eigenaar van een accommodatie, noch aan de autoverhuurmaatschappij, noch aan de luchtvaartmaatschappij van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Gewoonweg Wandelen of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of kon worden verholpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 3.

Artikel 12, lid 2
Gewoonweg Wandelen is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de reisovereenkomst. Gewoonweg Wandelen, noch de agent, noch de eigenaar van een accommodatie, noch de autoverhuurmaatschappij, noch de luchtvaartmaatschappij stellen zich aansprakelijk voor:
a. schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van gezondheid en lichamelijke conditie van de reiziger, schade als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Gewoonweg Wandelen;
b. vertragingen en/of schade geleden door veranderde vluchtschema's of vertrektijden, oorlogshandelingen, stakingen, politieke omstandigheden, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden;
c. diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen;
d. het door deelnemers handelen in strijd met de wetten en zeden van het land waar men reist;
e. schade waarvoor een reis- en/of annuleringsverzekering dekking geeft;
f. deelneming aan (avontuurlijke) activiteiten, deze zijn niet zonder gevaar en daarom voor eigen risico.

Artikel 12, lid 3
Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12, lid 4
De aansprakelijkheid van alle overige schades (bijvoorbeeld derving reisgenot, bedrijfsschade) zal per reiziger nooit meer kunnen bedragen dan de reissom.

ARTIKEL 13 - VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

Artikel 13, lid 1
De reiziger(s) is (zijn) verplicht tot naleving van alle wijzigingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is (zijn) aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn (hun) ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. De reiziger(s) dient (dienen) zich te houden aan afspraken betreffende plaats en tijd van reisonderdelen. De gevolgen van het niet nakomen van deze afspraken zijn voor kosten van de deelnemer.

Artikel 13, lid 2
De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Gewoonweg Wandelen van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

ARTIKEL 14 - KLACHTEN

Onverhoopte klachten en tekortkomingen dienen direct schriftelijk ter plaatse aan de agent of de accommodatie te worden gemeld, om hen in de gelegenheid te stellen deze te verhelpen. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan door de reiziger, uiterlijk binnen 1 maand na retourdatum in Nederland, schriftelijk een klacht worden ingediend bij Gewoonweg Wandelen.